Wachttijd en toewijzing

Na inschrijving komen alle kandidaat-huurders op een wachtlijst.

De vraag naar sociale woningen is zeer groot en we hebben slechts een beperkt aantal woningen/appartementen, bijgevolg kan het wachten lang duren.

Door de voorrangsregels (waarvoor sommige kandidaat-huurders in aanmerking komen), maar ook door uw specifieke woningkeuze en gezinsgrootte, kunnen we vooraf niet inschatten hoe lang de wachttijd voor u zal duren.

De keuze mag niet te beperkt zijn. Uw beperkte keuze kan geweigerd worden indien de Oostendse Haard van oordeel is dat een te beperkt aandeel van het patrimonium werd aangeduid.

De Oostendse Haard geeft in Oostende als volgt voorrang:

 • eerst aan een kandidaat-huurder die minimaal 10 jaar onafgebroken in Oostende woont op het ogenblik van toewijzing;
 • dan aan een kandidaat-huurder die minimaal 5 jaar onafgebroken in Oostende woont op het ogenblik van toewijzing;
 • dan aan een kandidaat-huurder die in de periode van 6 jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner is van Oostende.
   

De Oostendse Haard geeft in Bredene als volgt voorrang:

 • eerst aan een kandidaat-huurder die minimaal 10 jaar onafgebroken in Bredene woont op het ogenblik van toewijzing;
 • dan aan een kandidaat-huurder die minimaal 5 jaar onafgebroken in Bredene woont op het ogenblik van toewijzing;
 • dan aan een kandidaat-huurder die in de periode van 6 jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner is van Bredene.
   

Om de twee jaar wordt het register der kandidaat-huurders geactualiseerd. Iedere kandidaat-huurder wordt dan aangeschreven en ENKEL BIJ WIJZIGINGEN moet het actualisatiedocument aan ons terugbezorgt worden.

Zodra een woning vrij komt, wordt op basis van de rationele bezetting en de voorrangsregels een lijst opgemaakt.

Bij het bepalen van de “rationele bezetting” houden we niet alleen rekening met de permanente bewoners, maar houden we ook rekening met de kinderen die niet permanent in de woning zullen verblijven,  zoals kinderen met bezoekrecht, tenzij uitdrukkelijk wordt gevraagd dit niet te doen.     Voor kinderen met bezoekrecht vragen we een copie van het bezoekrechtregeling of een verklaring op eer.   De rationele bezetting per type kun je terug vinden op het inschrijvingsformulier.

U heeft het recht om één keer een toegewezen woning te weigeren. Bij een tweede weigering zijn we verplicht uw inschrijving te schrappen.

Wanneer u beslist om de aangeboden woning te huren:

 • moet u een huurwaarborg ten bedrage van € 500,00 betalen of afbetalen;
 • huurcontract tekenen (ook alle meerderjarige inwonende gezinsleden);
 • ondertekenen intern reglement waarin een aantal rechten en plichten meer in detail zijn beschreven.